Technologie

TechnologieTechnology

VibScanner 2 ROTALIGN Touch OMNITREND CENTER IIOT
 
Vibscanner 2

Przenośny system służący do pomiaru wibracji. Wyposażony w 3 kanały pomiarowe, umożliwiające użycie czujnika triax, Wi-Fi, czytnik RFID, ekran dotykowy, a także stroboskop do pomiaru RPM. Hasło towarzyszące nam od początku tego projektu to „Keep it smart and simple” i dzięki zaangażowaniu całego zespołu udało się osiągnąć ten cel. Urządzenie jest jednym z najszybszych na rynku, a jednocześnie bardzo proste w użyciu – można je w praktyce obsługiwać jednym przyciskiem. Wyróżniają go przede wszystkim innowacyjne rozwiązania – w tym oczekujący na patent algorytm RPM Finder, czy pomiar wielu parametrów diagnostycznych równolegle w trzech osiach. Urządzenie zdobyło wiele prestiżowych nagród, między innymi:

 • • Red Dot Design 2018
 • • Solution Award Winner 2018
 • • Industriepreis 2018
 • • Innovationpreis 2018

Najważniejszą dla nas nagrodą jest jednak zadowolenie naszych użytkowników.

Portable system for vibration measurement. Equipped with 3 measurement channels, enabling the use of a triax sensor, Wi-Fi, an RFID reader, a touch screen, as well as an RPM measuring strobe.Our motto from the beginning of this project is „Keep it smart and simple” and thanks to the whole team’s commitment we managed to achieve this goal. The device is one of the fastest on the market, and very easy to use at the same time – you go through it practically with a single button. It is outstanding primarily by its innovative solutions – i.e. patent pending RPM Finder algorithm, or the measurement of multiple diagnostic parameters paralelly in three axes. The device has won many prestigious awards, including:

 • • Red Dot Design 2018
 • • Solution Award Winner 2018
 • • Industriepreis 2018
 • • Innovationpreis 2018

The most important reward for us, however, is the satisfaction of end users.

Rotalin Touch

ROTALIGN Touch jest to przenośny system służący do laserowego pomiaru i ustawiania (osiowania) dużych maszyn przemysłowych, takich jak turbiny, pompy, motory, wirniki etc. Jest to już szósta, najnowsza platforma pomiarowa tworzona od początku w naszej firmie, odmienna od innych poprzez zastosowanie technologii 3D i dużego ekranu dotykowego.

ROTALIGN touch to pierwszy na świecie system osiowania wałów, który może być obsługiwany komendami głosowymi, posiada czytnik RFID, który pozwala na identyfikacje maszyn, posiada innowacyjne algorytmy eliminowania błędów operatora oraz uniezależnienia się od wpływu czynników zewnętrznych, umożliwia przesyłanie danych cloud. ROTALIGN Touch tworzy zespól scrumowy, składający się z deweloperów, testerów i grafików komputerowych. Każdy członek zespołu ma realny wpływ na rozwój oprogramowania, jego design, implementację i ostateczne wdrożenie.
Dodatkowym atutem jest stały kontakt z użytkownikami końcowymi – w naszym budynku mieści się również firma serwisowa należąca do grupy PRUFTECHNIK, dokonująca pomiarów właśnie przy użyciu urządzeń z softwarem napisanym przez naszych developerów.

Portable system for laser measurement and alignment of large industrial machines, such as turbines, pumps, motors, rotors, etc. It is the latest (the sixth) measurement platform created from the very beginning in our company, different from others because of the use of 3D technology and a large touch screen.

ROTALIGN Touch is the world’s first shaft alignment system that can be operated by voice commands, has an RFID reader that allows machine identification, as well as innovative algorithms for eliminating operator errors or becoming independent from the influence of external factors; it also enables transfer of cloud data. ROTALIGN Touch has been created by a scrum team, consisting of developers, testers and graphic designers. Each team member has a real impact on software development, its design and final implementation.
An extra advantage is contact with end users – thanks to our cooperation with a service company belonging to the PRUFTECHNIK group, located in the same office, where the engineers use measurement devices with software written by our developers.

Waterfall

OMNITREND CENTER to projekt na styku elektroniki, mechaniki i programowania. Jest to system do centralnego zarządzania monitorowaniem stanu maszyn. Pozwala na obsługę praktycznie wszystkich zadań związanych z diagnostyką maszyn – od akwizycji danych do ich obróbki. Niezależnie od wielkości i typu parku maszynowego (standardowego lub wymagającego indywidualnego podejścia) nasze modele kinematyczne pozwalają na zamodelowanie prawie każdego urządzenia mechanicznego.
Z wiedzą na temat mechaniki maszyny, zainstalowanych łożysk, przekładni i innych elementów, jesteśmy w stanie wskazać miejsca potencjalnych awarii, a także sposób ich oceny. Możemy zaplanować pomiary stanu maszyny, a zespół utrzymania ruchu może otrzymać wcześniej przygotowane przez specjalistów dedykowane ścieżki pomiarowe, które będzie wykorzystywał w swojej codziennej pracy. Nie każda z maszyn jest jednak regularnie sprawdzana. Zadania służące diagnostyce i monitorowaniu układów znajdujących się w trudno dostępnych miejscach, obsługiwane są przez nasze urządzania autonomiczne. Są to systemy czasu rzeczywistego, które przy pomocy systemu OMNITREND CENTER otrzymują informacje dotyczące badanej maszyny, a także sposobu przeprowadzenia pomiaru. Systemy te mogą jednocześnie komunikować się z układami sterowania maszyn i pobierać informacje możliwe do wykorzystania w zaplanowania diagnostyki
i monitoringu. Ich możliwości są ogromne:

 • • 2GB danych w godzinę,
 • • Szybki pomiar synchroniczny na 20 kanałach,
 • • Urządzenia ciągnące się kilometrami z tysiącami punktów pomiarowych.

Aby zapanować nad tak wielką ilością danych używamy głównego serwera wraz z kilkoma mniejszymi wspierającymi. Dane potrafimy zapisać w formacie HDF5 (wymyślonym na potrzeby NASA!) oraz – jeśli preferowane – w MSSQL.
Dzięki tym rozwiązaniom unikamy problemów z wydajnością baz danych. Dane analizować możemy za pomocą wykresów, wyświetlanych nie tylko w tradycyjny sposób, ale też – przy większej ilości danych – waterfalli, spektrogramów oraz kaskad.
OMNITREND CENTER umożliwia także proste generowanie spersonalizowanych przez użytkownika raportów pomiarowych. Zespół odpowiedzialny za rozwój projektu OMNITREND CENTER jest zespołem międzynarodowym, w którym nie ma tradycyjnej struktury hierarchicznej. Przekłada się to na fakt, iż każdy ma realny wpływ na rozwój programu i jego ostateczny kształt. Codzienna praca w projekcie opiera się na bliskiej współpracy z pozostałymi członkami zespołu. Cenione jest zarówno doświadczenie, jak i świeże, nowatorskie spojrzenie.

OMNITREND CENTER is a project combining electronics, mechanics and programming. It is a central management system of machine condition monitoring. It allows you to handle virtually all tasks related to the diagnostics of machines – from data acquisition to processing. Regardless of the size and type of the machine park (standard or requiring an individual approach), our kinematic models allow us to model almost any mechanical device. Having knowledge about the mechanics of the machine, installed bearings, gears and other components, we are able to identify the points of potential failures, as well as the way to evaluate them. We can plan the measurement process of the machine and the maintenance team can receive dedicated measurement paths which had been previously prepared by specialists, and which would be used in their daily work.   However, not every machine is checked regularly. Tasks for diagnostics and system monitoring in hard-to-reach places are handled by our autonomous devices. These are real-time systems which, using the OMNITREND CENTER solution, receive information about the tested machine as well as the method of measurement.
These systems can simultaneously communicate with machine control systems and retrieve information that can be used to plan diagnostics and monitoring. Their capabilities are huge:

 • • 2GB of data per hour,
 • • Fast synchronous measurement on 20 channels,
 • • Devices stretching for miles with thousands of measuring points.

To control such a large amount of data, we use the main server along with several smaller supporters. We can save the data in the HDF5 format (invented for the needs of NASA!) and – if preferred – in MSSQL. Thanks to these solutions, we avoid problems with database performance. Data can be analized with use of graphs displayed in traditional way, as well as – with more data – waterfalls, spectrograms and cascades. OMNITREND CENTER also enables simple generation of personalized measurement reports. The team working in OMNITREND CENTER project is international. There is no traditional hierarchical structure there. This results in having a real impact on the app development and its final shape. Everyday work in the project is based on close cooperation with other team members. Both experience and an innovative, fresh perspective are valued.

Omnitrend

Obecnie mnóstwo zakładów przemysłowych inwestuje w internet rzeczy, gdyż przyczynia się to do wzrostu wydajności. PRUFTECHNIK jest istotną składową trendu nazywanego Inteligentne fabryki. Dzięki naszym rozwiązaniom managerowie zakładów przemysłowych mogą spać spokojnie, gdyż znają kondycję swoich zakładów i maszyn, a wszystkie niezbędne informacje mają dostępne na swoich smartphonach. Podążając za dynamicznie rozwijającym się rynkiem aplikacji webowych, wskutek rosnących możliwości przetwarzania w chmurze, wykorzystujemy dobrze znany i sprawdzony zbiór projektu Spring i Spring Cloud. Architektura mikroserwisowa pozwala na dynamiczną adaptację naszych systemów w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku. Duży nacisk na zapewnienie jakości pozwala nam na zastosowanie w projektach Continues Integration / Continues Deployment.
Wykorzystując najnowsze trendy w świecie przetwarzania w chmurze oraz internetu rzeczy, projektujemy inteligentne sieci pozwalające na dwukierunkową komunikację z urządzeniami IoT. Zależnie od wymagań biznesowych, ich celem może być monitorowanie stanu lub- dodatkowo- agregacja danych w hurtowniach do późniejszej analizy. W związku z tym, że dostarczamy rozwiązania na każdym poziomie – od hardware’u i firmware’u do software’u – zapewniamy możliwości rozwoju na każdym etapie tworzenia naszych systemów. Zarówno w zakresie tworzenia oprogramowania sprzętowego i pojedynczych aplikacji, jak i opracowywania użytecznej architektury zapewniającej najwyższą dostępność oraz skalowalność.

Currently, a lot of industrial plants invest in the Internet of Things, as it has undeniable impact on productivity. PRUFTECHNIK follows an important trend called Intelligent Factories. Thanks to our solutions, industrial plant managers can sleep peacefully, because they know the condition of their plants and machines, and all necessary information is available on their smartphones. Following the dynamically developing market of web applications, as a result of growing cloud computing capabilities, we use a well-known and proven project set Spring and Spring Cloud. Microservice architecture allows for dynamic adaptation of our systems in response to changing market requirements. Great emphasis on quality assurance allows us to introduce Continues Integration / Continues Deployment in our projects.
Basing on the latest trends in the cloud computing and the Internet of Things, we design smart networks that allow bi-directional communication with IoT devices. Depending on business requirements, their purpose may be condition monitoring or, additionally, aggregation of data for later analysis. As we provide solutions at every level – from hardware, firmware to software – we offer development opportunities at every stage of formation our systems – both in creating firmware and individual applications, as well as developing a useful architecture that ensures the highest availability and scalability.